• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "PIM 9th National and 2nd International Conference"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จะดำเนินการจัดประชุมวิชา "PIM 9th National and 2nd International Conference" ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ส่งหนังสือมายังคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 "ทองกวาววิชาการ'62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร"

แจ้งการเบิกจ่ายสวัสดิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

กองคลัง ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งการเบิกจ่ายสวัสดิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มาเพื่อประชาสัมพันธืให้ทราบโดยทั่วกัน

แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 328/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 ฉบับ 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั่งที่ 28 ระดับภาค

กองประชาสัมพันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั่งที่ 28 ระดับภาค มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (ศธ0584/236)

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนัสือมายังคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เรื่อง การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธีการ" จำนวน 1 ฉบับ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 4 ฉบับ (ศธ0584/235)

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนัสือมายังคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือบริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด เรื่อง อบรมหลักสูตร The Fast Lane to EdPEx 200 จำนวน 1 ฉบับ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ(Train the Trainer)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ(Train the Trainer) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.15 - 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ"

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัม