• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL

ขอเชิญ !!!!!!!!!  อาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อคัดเลือกเยาวชนต้น

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและบุคคลที่สนใจ สมัครสอบวัดระดับ TOEIC

 สอบวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. - 16.00 ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและบุคคลที่สนใจ สมัครสอบวัดระดับ TOEIC น.

ปรกาศรับข้อเสนอการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการวิจัยเป็นประจำทุกปี สำหรับงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจาเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวารสารที่อยู่ใน Bell's list

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวารสารที่อยู่ใน Bell's list          ========>  Download

คู่มือการเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ขอนำส่งคู่มือการเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จำนวน ๑ เล่ม เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในการเตรียมการจัดทำข้อมูลสาระสำคัญโดยการมีส่วนร่วมของผู้่สืบทอด และผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ทิศทางงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

สนใจอ่าน

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34

"เกษตรศาสตร์เกมส์" ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน ขอส่งปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

รายละเอียดปฏิทิน คลิก

เรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันทำบุญ ณ อาคาร 05 ครับ

เรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันทำบุญ ณ อาคาร 05 ครับ เวลา 9.00 น.

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา