• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ในวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

เชิญเข้าอบรมสัมนา

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเรียนเชิญ่ทานและบุคลากรในสังกัดเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตร "วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหารการเงิน ในส่วนราชการ"

แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงระหว่างธนาคารออกสิน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือธนาคารออมสิน เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงระหว่างธนาคารออกสิน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

โครงการต้นกล้า HR กับการแข่งขันทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการจัดการ ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการต้นกล้า HR กับการแข่งขันทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “EQ กับการทำงานในยุคดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.62 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนักศึกษากลุ่มว

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ถนนศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ "หลาดแสงดาว"

 

สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรม ถนนศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ "หลาดแสงดาว" ในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ และ 1 - 2 มีนาคม 2562 ณ ถนนยะหริ่ง และถนนหนองจิก ย่านเมืองเก่าสงขลา

Chongqing University เยี่ยมคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อเวลา 13.30 น.

การประกวด Mr. & Miss Business 2019

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีการประกวด Mr. & Miss Business 2019 ณ เวทีกลาง งาน Open House 2019 คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ นายบุรันช์รัตน์ หอมบุตร คว้ารางวัลชนะเลิศ Mr.

โครงการอบรมการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง 63507 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลณัฐ พรหมมณี นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษา สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

โครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 กับโครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทีมอาเฮียหลี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ คว้ารางวัลในการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ในครั้งนี้ไปครอง คณะบริหา