• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการประกวด-Miss-Business-2019

ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาบุคลากรการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์"

สภาคณาจารย์แลข้าราชการ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสักกัด ที่มีความสนใจเป็นตัวแทนนักกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา สกอ.

แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงค์ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ จำนวน 1 ฉบับ

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาไทย จากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 เพื่อรับทุนไปฝึกงาน ณ ประเทศเบลเยียมและเยอรมนี จำนวนไม่เกิน 3 คน  สามารถดาวโหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่

ขอแจ้งแนวปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัย

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งแนวปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัย

1. ห้ามนำรถยนต์แลยานยนต์ จอดค้างคือภายในมหาวิทยาลัย หากพบเห็นรถที่จอดค้างคืน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยทันที

ผลการพิจารณาที่พัก

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี แจ้งผลพิจารณาที่พักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ประเภท ก เลขที่ 22 ซอย 2 ถ.ราชดำเนินนอก ผู้ได้รับการพิจารณา คือ นางอุทัยรัตน์  จิตรมั่นธรรม สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งปีนี้มีผู้สมัคร จำนวน 3 ท่าน ผลที่ได้คือ นายวัชวิศ วิริยะธรรม สาขาระบบสารสนเทศ ได้รับเลือกจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทางคณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ขอส่งสำเนากรมธรรม์อุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2561

ตกองพัฒนานักศึกษา ขอส่งสำเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2561 มาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองฝ่ายวิชาการ 5 ฉบับ (ศธ 0584/1496)

ฝ่ายวิชาการขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์