• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/1021)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

       1. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

จำหน่ายเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายชุดปฎิบัติราชการสีกากี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

งานบริหารทรัพย์สิน กองกลาง แจ้งมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ต้องการเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย ชุดปฎิบัติราชการสีกากี สามารถติดต่อซื้อได้ที่ งานบริหารทรัพย์สิน กองกลาง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2561

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2561

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/976)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/969)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2561

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/988)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีเงินได้ปฎิบัติให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือ ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีเงินได้ปฎิบัติให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร 

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอส่งประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอส่งประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการต่างๆ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน