• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กองบริหารงานบุคคล ส่งหนังสือเรื่อง ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการเลือกตั้ง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการเลือกตั้ง มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 5 หลักสูตร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 5 หลักสูตร

1. หลักสูตรผู้นำยุคใหม่

แผนปฎิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ส่งสำเนาหนังสือจังหวัดสงขลา เรื่อง แผนปฎิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย 

เชิญชวนบุคลากรร่วมส่งบทความแนวปฎิบัติที่ดีในโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการเรียนรู้ "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัฒกรรม (KM : Innovation University)"

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมส่งบทความแนวปฎิบัติที่ดีในโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการเรียนรู้ "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัฒกรรม (KM : Innovation University)" เปิดรับบทความในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/1022)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/1021)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

       1. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้