• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

อว 0655.30/1945 ลว.16/12/62 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการวิชาการเปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563 Open House 2020 The Exhibition "Smart Digital Education for All"

อว0655/981 ลว.11/12/2562 ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจำนวน 2 ฉบับ

 


อว0655/981 ลว.11/12/2562 ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจำนวน 2 ฉบับ

อว0655/983 ลว.11/12/2562 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

 

อว0655/983 ลว.11/12/2562 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมงาน Open House 2020

 

 

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมงาน  Open House 2020

ขอเชิญชวนส่งวีดีโอเข้าประกวดภายใต้แนวคิด "มรดกวัฒนธรรมชาวสงขลาสู่สากล"

 

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

อว 0655.19/1433 ลว 13/12/62 เรื่อง เชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานวิจัย

 

 

อว 0655.19/1433 ลว 13/12/62 เรื่อง เชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานวิจัย

รายละเอียด คลิก

 

 

 

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ

 

 

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ

รายละเอียด คลิก

 

 

 

 

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด คลิก

 

 

 

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Tech Startup Entrepreneurs Camp

 

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Tech Startup Entrepreneurs Camp

รายละเอียด คลิก

 

 

 

 

 

อว 0655.16/944 ลว 11/12/62 เรื่อง บิดา นายวรัญญู ธรมมโชติ ถึงแก่กรรม

 

 

อว 0655.16/944 ลว 11/12/62 เรื่อง บิดา นายวรัญญู ธรมมโชติ ถึงแก่กรรม

รายละเอียด คลิก