• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

เปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ากวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2561

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/659)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ของส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองคลัง 2 ฉบับ (ศธ 0584/636)

กองคลังสำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ ดังนี้

1.หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก

เร่งส่งประมาณการ หลักฐานการเบิกจ่ายและส่งใช้เงินยืมก่อนสิ้นปีงบประมาณ

กองคลังแจ้งมายังคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง เร่งส่งประมาณการ หลักฐานการเบิกจ่ายและส่งใช้เงินยืมก่อนสิ้นปีงบประมาณ  รายละเอียดต่างๆ ดังรูป

ขอเชิญชวนส่งรายชื่อบุคคลและผลงานที่จะเสนอชื่อปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งรายชื่อบุคคลและผลงานที่จะเสนอชื่อปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดส่งหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561 มาเพื่อประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตออกบูทแนะนำผลิตภัณฑ์ K-Plus

ธนาคารกสิกรไทย ขออนุญาตออกบูทแนะนำผลิตภัณฑ์ K-Plus บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัทพ์มือถือ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) และบริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์(เปิดบัญชีฟรี) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. บริเวณลานวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ

 

สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี

กองพัฒนานักศึกษา ของสำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี โดยกำหนดตรวจสุขภาพประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริการสุขภาพราชมงคลศรีวิชัย (ห้องพยาบาล) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์"

กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์" โดยจัดโครงการครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ คุ้มไทรงาม โรงแรม แอนด์ รีสอร์ท เกาะยอ จังหวัดสงขลา

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน /2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ให้นักศึกษาที่ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน /2560 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต โดยกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัฑิต ผ่านเว็บไซต์ ht