• ภาษาไทย
    • English

ปฏิทินการดำเนินงานรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

 

ปฏิทินการดำเนินงานรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามระบบ TCAS
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รอบการรับสมัคร

กำหนดการ

รับสมัคร

การคัดเลือก

ประกาศผล

Clearing house

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

TCAS 1 
การรับด้วยPortfolio

1 – 15  ธ.ค. 2561

7 ม.ค. 2562

เกรดเฉลี่ย และแฟ้มสะสมผลงาน  (ตามที่สาขากำหนด)

11 ม.ค. 2562

30 – 31 ม.ค. 2562

5 ก.พ. 2562

6 – 15 ก.พ. 2562

TCAS 2 
การรับแบบโควตา

4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562

9 เม.ย. 2562

เงื่อนไขคะแนนตามที่สาขากำหนดและ สอบสัมภาษณ์

24 เม.ย. 2562

24 – 25 เม.ย. 2562

27 เม.ย. 2562

27 เม.ย. – 6 พ.ค. 2562

TCAS 3 
การรับตรงร่วมกัน

17 – 29 เม.ย. 2562

13 พ.ค. 2562

เงื่อนไขคะแนนตามที่สาขากำหนดและ สอบสัมภาษณ์

-

เมื่อสัมภาษณ์ผ่านถือว่ายืนยันสิทธิ์

17 พ.ค. 2562

17 – 26 พ.ค. 2562

TCAS 4 
Admissions

9 – 19 พ.ค. 2562

3 มิ.ย. 2562

เงื่อนไขคะแนนตามที่สาขากำหนดและ สอบสัมภาษณ์

-

เมื่อสัมภาษณ์ผ่านถือว่ายืนยันสิทธิ์

7 มิ.ย. 2562

7 – 10 มิ.ย. 2562

TCAS 5 
รับตรงอิสระ

30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562

14 มิ.ย. 2562

เงื่อนไขคะแนนตามที่สาขากำหนดและ สอบสัมภาษณ์

16 มิ.ย. 2562

17 – 18  มิ.ย. 2562

19 มิ.ย. 2562

19 – 20  มิ.ย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการดำเนินงานรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 
สำหรับผู้สมัคร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ประเภท

กำหนดการ

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบข้อเขียน

ประกาศผลสอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

โควตา

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2562

5 ธ.ค. 2562

11 ธ.ค. 2561

เฉพาะสาขาการบัญชี

11 ธ.ค. 2561

เฉพาะสาขาการบัญชี

11 ธ.ค. 2561

17 ธ.ค. 2561

17 – 24 ธ.ค. 2561

สอบตรง

1 ธ.ค. – 31 ม.ค. 2562

4 ก.พ. 2562

 

11 – 13 ก.พ. 2562

18 ก.พ. 2562

20 ก.พ. 2562

22 ก.พ. 2562

22 – 28 ก.พ. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์สมัครศึกษาต่อ  >>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!