Get Adobe Flash player

 

ฝึกงาน

คู่มือฝึกงาน-01
การบูรณาการการเรียนรู้-02
ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน-03
แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงาน-04
ประเมินฝึกงาน-05
ประเมินฝึกงานจากอาจารย์นิเทศ-06

 

สหกิจศึกษา

คู่มือสหกิจ 01-ปก
02-คำนำ-สารบัญ
03-คู่มือสหกิจ
 
ทำเนียบสถานประกอบการสหกิจศึกษา 04-ทำเนียบสถานประกอบการ 1-57 
05-สถานประกอบการ 1-56
06-สถานประกอบการ 2-57 
07-สถานประกอบการ 1-58
 
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

co.fba01แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจ
co.fba02 แบบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจ
co.fba03ฟอร์มแจ้งรายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
co.fba04แบบฟอร์มใบสมัครงานสหกิจศึกษา
co.fba05แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจ
co.fba06แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
co.fba07แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
co.fba08แบบประเมินหัวข้อโครงงาน
co.fba09แบบประเมินความก้าวหน้า
co.fba10แจ้งรายละเอียดที่พัก
co.fba11แบบตอบรับการนิเทศ
co.fba12แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศ
co.fba13แบบประเมินการนำเสนอ
co.fba14แบบประเมินการนำเสนอ(พี่เลี้ยง)
co.fba15แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน
co.fba16แบบประเมินสถานประกอบการ
co.fba17แบบฟอร์มอนุญาตให้เข้าเล่มรายงาน
co.fba18แบบประเมินสถานประกอบการสำหรับอาจารย์

 

คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 08  
ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา 09  
แนวปฎิบัติสหกิจศึกษา  

 

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณออน 074-317176 ต่อ 102

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์