• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

งานสหกิจศึกษา

 

ฝึกงาน

คู่มือฝึกงาน-01
การบูรณาการการเรียนรู้-02
ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน-03
แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงาน-04
ประเมินฝึกงาน-05
ประเมินฝึกงานจากอาจารย์นิเทศ-06
แนวปฏิบัติการฝึกงาน-07

 

สหกิจศึกษา

คู่มือสหกิจ 01-ปก
02-คำนำ-สารบัญ
03-คู่มือสหกิจ
 
   
ทำเนียบสถานประกอบการสหกิจศึกษา 04-ทำเนียบสถานประกอบการ 1-57 
05-สถานประกอบการ 1-56
06-สถานประกอบการ 2-57 
07-สถานประกอบการ 1-58
 
   
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

01-คู่มืองานสหกิจศึกษา
02-คู่มือสำหรับนักศึกษา

   
คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 08  
ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา 09  
แนวปฎิบัติสหกิจศึกษา  

 

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณออน 074-317176 ต่อ 102