• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

งานวิจัย

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ

          - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในประเทศ พ.ศ. 2559

          - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2559

          - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559 

          - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)

          - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552

          - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559

          - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2559

          - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามประเมินผลงานวิจัย และต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2556

          - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2559

          - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับ การจ่าย การก่อหนี้ผูกพันและการเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. 2559

          - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยเรื่องกองทุนส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัย พ.ศ. 2559

          - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) พ.ศ. 2559

          - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรในการดำเนินการวิจัยร่วมกังองค์กรอื่น (Matching fund) พ.ศ. 2560

          - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักกณฑ์การสนับสนุนการเตรียมต้นฉบับ ในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2560

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับรับทุนอุดหนุนการวิจัย

          - บันทึกจัดทำสัญญาโครงการวิจัย

          - สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการเดี่ยว)

          - สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการชุด)

          - สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ (โครงการเดี่ยว)

          - สัญญารับทุนอุดหนุน โครงการวิจัย (งบภายนอก)

          - แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย แบบ วจ.1ด เงินแผ่นดิน

          - แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย แบบ วจ.1ด เงินรายได้

          - แผนการดำเนินงานสำหรับโครงการวิจัย แบบ วจ.3ด

          - สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย แบบ วจ.2ด

          - แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย แบบ วจ.1ช

          - แผนการดำเนินงานสำหรับโครงการวิจัย แบบ วจ.3ช

          - สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย แบบ วจ.2ช

แบบฟอร์มเคลียร์เงินโครงการวิจัย

          - ใบรับรองแทนในเสร็จรับเงิน แบบ บก

แบบฟอร์มขยายเวลางานวิจัย

          - แบบ วจ.3ด (ประกอบการขยายเวลาครั้งที่ 1)

          - แบบ วจ.3ด (ประกอบการขยายเวลาครั้งที่ 2)

          - แบบรายงานความก้าวหน้าประกอบการขยายเวลาครั้งที่ 2

แบบฟอร์มสำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

          - แบบฟอร์มเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย (กทว.01)

          - แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (กทว.02)

          - แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานหน่วยวิจัย (กทว.03)

          - แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าหน่วยวิจัย (กทว.04)

          - รายงานผลการดำเนินงานหน่วยวิจัยประจำปี (กทว.05)

          - บันทึกข้อความ ขอรับการสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ

          - บันทึกข้อความ การอนุมัติและขอรับทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

          - แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

          - แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ

          - แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการกองทุนส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (กทว.07)

          - แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย(กองทุนคณะ/หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (กทว.07-1)

          - สัญญายืมเงิน นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

          - สัญญายืมเงิน นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

          - แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการ (ระดับชาติ)

          - แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการ (ระดับนานาชาติ)

          - แบบฟอร์มคืนเงิน

แบบฟอร์มสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย 

          - การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภายนอก

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

          - แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อื่นๆ

          - แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

          - แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑