• ภาษาไทย
    • English

การบัญชี

ชื่อ - สกุล
นางสาวรักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ 
ตำแหน่ง

หัวหน้าสาขาการบัญชี

การศึกษา
บช.ม. (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
อีเมล์
-

 

dean

ชื่อ - สกุล
รองศาสตราจารย์เยาวพา ณ นคร
ตำแหน่ง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ระดับ 9
การศึกษา
บช.ม. (การบัญชีทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์
y_aowapa@hotmail.com

 

 

 

         
   

ชื่อ - สกุล
นางสาวลมุล เกยุรินทร์ 
ตำแหน่ง
(อาจารย์) พนักงานมหาวิทยาลัย 
การศึกษา
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลาศึกษาต่อ
อีเมล์
Lkayulin@hotmail.com

 

  
         
ชื่อ - สกุล
นางชฎามาศ แก้วสุกใส 
ตำแหน่งชื่อ 
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บช.บ. (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อีเมล์
-
     

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบรรณ เหลี่ยวรุ่งเรือง 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
บช.ม. (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
อีเมล์
Busabun01@gmail.com

         
 

ชื่อ - สกุล
นายปรีชา เจริญสุข 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล์
-

   supinda

ชื่อ - สกุล
นางสุพินดา โจนส์
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7
การศึกษา
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อีเมล์
Supinda_koy@yahoo.com

         
   

ชื่อ - สกุล
นางสาวพิมลสวาดิ ศรียา 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล์
-

   ar-ei-cha

ชื่อ - สกุล
นางสาวอาอีฉ๊ะ บิลละเต๊ะ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
บช.ม. (บัญชี) ม.ธรรมศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
อีเมล์
shahanis@gmail.com

         
 navarat

ชื่อ - สกุล
นางนวรัตน์ ผิวนวล 
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
การศึกษา
บช.ม. (บัญชี) ม.ธรรมศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
อีเมล์
-