• ภาษาไทย
    • English

การตลาด

ชื่อ - สกุล
ผศ.สุริยา นิตย์มี
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาการตลาด
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยโยนก
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิชาที่สอน
05-211-202 พฤติกรรมผู้บริโภค
05-211-306 การส่งเสริมการตลาด
05-211-310 การจัดการขาย
05-211-422 สัมมนาการตลาด 
อีเมล
tanoi2u@gmail.com

 

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
การศึกษา
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาที่สอน
05-211-306 การส่งเสริมการตลาด
05-211-311 ระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด
05-212-204 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
05-311-434 การบริการเชิงกลยุทธ์
05-211-101 หลักการตลาด 
อีเมล
Prommai.p@hotmail.com

         
   

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์ ดำจุติ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-211-202 การจัดการค้าปลีก
05-211-101 หลักการตลาด
05-211-316 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 
อีเมล
-

     

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชญา ชุมศรี 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ-การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-ภาคใต้
วิชาที่สอน
05-211-101 หลักการตลาด
05-212-305 การตลาดระหว่างประเทศ
05-211-203 การตลาดลูกค้าสัมพันธ์ 
อีเมล
chayamook@hotmail.com

         
   

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาที่สอน
05-211-309 การจัดการช่องทางและการส่งกำลังบำรุง
05-211-308 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ์
05-210-307 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 
อีเมล
ajmaam@hotmail.com

     

ชื่อ - สกุล
นางวีราวรรณ มารังกูร 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ (ธุรกิจศึกษาการตลาด) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิชาที่สอน
05-211-307 การจัดการการตลาด
05-211-424 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
อีเมล
wewiene1958@hotmail.com

         
   

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ตุลยาพร 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิชาที่สอน
05-210-403 การวิจัยการตลาด
05-311-331 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-211-421 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด 
อีเมล
weerasuk_tull@hotmail.com

     

ชื่อ - สกุล
นางอันธิกา ทิพย์จำนงค์ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-210-408 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
05-212-305 การตลาดระหว่างประเทศ
05-211-420 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด 
อีเมล
tika1214@gmail.com

         
   

ชื่อ - สกุล
ดร.วัลลภา พัฒนา 
ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
การศึกษา
Ph.D (Marketing) University Utara Malaysia, Malaysia
MBA (International Business) Johnson Wales University, USA
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิชาที่สอน
05-211-306 การส่งเสริมการตลาด
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ์
05-312-409 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
05-211-101 หลักการตลาด 
อีเมล
walapa@hotmail.com

     

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธยา สมสุข 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-311-433 การบริหารโครงการ
05-211-101 หลักการตลาด
05-211-308 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
อีเมล
-

         
 bootsarin ชื่อ - สกุล
น.ส.บุสรินทร์ คูนิอาจ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
-
วิชาที่สอน
-
อีเมล
-