• ภาษาไทย
    • English

ระบบสารสนเทศ

ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตนา พัฒโน
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิชาที่สอน
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-411-414 ระบบการบริหารงานคอมพิวเตอร์
05-412-103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 1 
อีเมล
rpattano@yahoo.comm

 

ชื่อ - สกุล
นายธีภากรณ์ นฤมาณนลินี 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอน
05-411-309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมูล
05-412-421 การค้นคืนสารสนเทศ 
อีเมล
theepakorn@gmail.com

         

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
คอ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คอ.ม. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คอ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-413-203 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
05-411-102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
05-413-307 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ 
อีเมล
tsuntipong@hotmail.com

 

ชื่อ - สกุล
นางพลอยกนก ขุนชำนาญ 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
คอ.ม. (บริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-411-309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
05-412-313 การวิเคราะห์และออบแบบระบบ 
อีเมล
ploykanok@hotmail.com

         

ชื่อ - สกุล
นางสาวกัญฐณา สุขแก้ว 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 5 
การศึกษา
วท.ม. (คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-411-304 คอมพิวเตอร์กราฟิก
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-412-212 การสร้างสื่อผสม 
อีเมล
gantana.s@rmutsv.ac.th

 

ชื่อ - สกุล
นายชัยนันท์ ปัญญาวุทโส 
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
การศึกษา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิชาที่สอน
05-412-102 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
05-413-310 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
05-412-206 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
05-111-001 สถิติธุรกิจ 
อีเมล
o_jhon@hotmail.com

         

ชื่อ - สกุล
สิบเอกนราวัตร กาญจนพันธ์ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี 
วิชาที่สอน
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
อีเมล
kkcom59@gmail.com

 

ชื่อ - สกุล
นายจตุพร จิรันดร 
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิชาที่สอน
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-211-205 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองค์กร
05-412-421 การค้นคืนสารสนเทศ
05-411-412 การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
อีเมล
yes_001@yahoo.com

         

ชื่อ - สกุล
นางพัชรี พิพย์ประชา 
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
วิชาที่สอน
05-311-101 องค์การและการจัดการ
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-211-205 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
05-412-313 การวิเคราะห์และออบแบบระบบ
อีเมล
nongpaew@hotmail.com

  female ชื่อ - สกุล
นางสาวดนยรัตน์ คัคโนภาส 
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิชาที่สอน
05-413-203 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อีเมล
k.donyarut@gmail.com