• ภาษาไทย
    • English

การจัดการ-การจัดการทั่วไป

asst pasika

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พศิกา สัตตบงกช
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอน
05311-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
05-311-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค1
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ์
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
อีเมล

 

   

ชื่อ - สกุล
นางอัจฉรา รัตนมา
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอน
05-311-432 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
05-311-319 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
05-311-101 องค์การและการจัดการ
05-311-102 พฤติกรรมองค์การ 
อีเมล
atchara_ped@yahoo.com

         
 benjaluk

ชื่อ - สกุล
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
การศึกษา

ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
กจ.ม. (การจัดการ)
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)

วิชาที่สอน
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ์

05-314-302ผู้นำและการทำงานเป็นทีม

05-311-108องค์การและการจัดการ

ระดับปริญญาโท

05-300-502 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
อีเมล
benchalak.kh@gmail.com

   asst yuttana  

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงศกร 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิชาที่สอน
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-310-425 การบริหารโครงการ 
อีเมล
yutana_p@hotmail.com

         
 phanuporn  

ชื่อ - สกุล
นางภานุพร เต็มพระสิริ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
BA in Economics and Law
วิชาที่สอน
05-311-326 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
05-311-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 
อีเมล
p.temprasiri@yahoo.co.uk

   pornwadee  

ชื่อ - สกุล
นางพรวดี เพ็งสุวรรณ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิชาที่สอน
05-110-216 การภาษีอากร
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
05-313-306 การบริหารคุณภาพสำนักงาน
05-311-101 องค์การและการจัดการ 
อีเมล
-

         
 thanyapond01  

ชื่อ - สกุล
นางสาวธันยพร อริยะเศรณี 
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
การศึกษา
วท.ม. (สถิติ) ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ. (สถิติ) ม.สงขลานครินทร์ (เกียตินิยม อันดับ 2)
วิชาที่สอน
05-111-110 สถิติธุรกิจ
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
อีเมล
-

     


 

         
 kultheera01  

ชื่อ - สกุล
นางสาวกุลธีรา ทองใหญ่ 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอน
05-311-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
05-311-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
อีเมล
kulteera.t@rmutsv.ac.th

   juthamars01  

ชื่อ - สกุล
นางจุฑามาศ บุญราศรี
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิชาที่สอน
05-111-420 วิธีวิจัยทางการบัญชี 
05-111-001 สถิติธุรกิจ 
อีเมล
jutamas.r@rmutsv.ac.th

         
 chuanpis2 ชื่อ - สกุล
นางชวนพิศ เจยาคม 
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิชาที่สอน
05-311-202 เทคนิคการนำเสนอ
05-313-101 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
05-311-101 องค์การและการจัดการ
05-320-420 การสื่อสารภายในองค์กร
05-313-203 การจัดการเอกสาร
05-313-305 การผลิตเอกสาร 
อีเมล
-

 

   dr-oraphan

ชื่อ - สกุล
ดร.อรพรรณ จันทร์อินทร์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
Ph.D. (management) University Utara Malaysia
คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
วิชาที่สอน
05-311-415 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
05-311-108 องค์การและการจัดการ
05-311-210 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน 
อีเมล
or_chanin@yahoo.com