Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ชมรมจิตอาสาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดแหลมหาด อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือน้องนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมหาด โดยมีกิจกรรมสันทนาการให้แก่น้องๆ โดยพี่ๆ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และปิดท้ายด้วยการมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้รับทั้งบุญและรอยยิ้มจากน้องๆ กันทั่วหน้า

Date: 
Saturday, 23 December, 2017 - 15:00

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์