• ภาษาไทย
    • English

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ คณะสถิติประยุกต์หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (English Program)

ด้วยคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (English Program) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มาเพื่อประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!

Date: 
Friday, 29 June, 2018 - 11:30