• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/498)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ

2. สำนังานศาลปกครอง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการ ประจำศาลปกครองชั้นต้น

3. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 6 July, 2018 - 15:00