• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 5 ฉบับ (ศธ 0584/497)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2. กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

3. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประชุม Pagtib-Ong 2 : The Up visayas International Conference on Intangible Culture Heritage

4. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

5. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซด์ของสำนักงาน ปปง.

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 6 July, 2018 - 15:15