• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/496)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอขยายระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561 จากเดิม วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2561

2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดการน้ำเสียของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งน้ำกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 6 July, 2018 - 15:15