• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/495)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2562 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

2. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

3. กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

รายละเอียดต่าง ๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Friday, 6 July, 2018 - 15:30