• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 4 ฉบับ (ศธ 0584/571)

กองบริหารงานบุคคล ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 4 ฉบับ

1. เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ

2. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

3. เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

4. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก "ครูดี ศรี จชต." ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Friday, 20 July, 2018 - 15:15