• ภาษาไทย
    • English

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งคำสั่งมาเพื่อโปรกทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 1 ฉบับ

2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Friday, 12 October, 2018 - 11:00