• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/1022)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

          1. สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2562

          2. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

          3. สำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 15 November, 2018 - 15:15