• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/1075)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาไปร่วมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 13 December, 2018 - 09:00