• ภาษาไทย
    • English

เชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบาย ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบาย ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตันไป ณ ห้องประชุมกินรี อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.rmutsv.ac.th/หัวข้อ ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Date: 
Friday, 21 December, 2018 - 10:45