• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 4 ฉบับ (ศธ 0584/1078)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562

2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) 

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

4. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 21 December, 2018 - 14:15