• ภาษาไทย
    • English

สำเนาหนังสือประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำเนาหนังสือประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

1. เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

2. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คะแนนการพิจารณาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Wednesday, 2 January, 2019 - 09:45