• ภาษาไทย
    • English

แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงค์ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 10 January, 2019 - 16:00