• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาบุคลากรการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์"

สภาคณาจารย์แลข้าราชการ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสักกัด ที่มีความสนใจเป็นตัวแทนนักกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์" ในระหว่างวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อาจารย์ บุคลากร ท่านใดสนใจเข้าร่วม สามารถสมัครคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนนักกีฬาในระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. 

อาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงชื่อได้ที่งานประชาสมัพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 11 January, 2019 - 13:45