• ภาษาไทย
    • English

ระเบียบการประกวด-Miss-Business-2019

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดการประกวด Mr. & Miss Business 2019 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประกวด

 กองประกวดจึงได้กำหนดระเบียบการประกวด Mr. & Miss Business 2019 ไว้ดังนี้

ระเบียบการประกวด Mr. & Miss Business 2019

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

        1.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป เพศชาย และเพศหญิง ที่มีบุคลิกดี

        1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2562)

        1.3 สถานภาพโสด

        1.4 ไม่เคยดำรงตำแหน่ง “Mr. & Miss Business” ในทุกปีทีผ่านมา

 

2.  การสมัครเข้าประกวด

       2.1 การแสดงความจำนงเพื่อขอสมัครเข้าประกวด Mr. & Miss Business 2019 จะต้องเติมข้อความใน    ใบสมัครของกองประกวดให้ละเอียดพร้อมด้วยหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร

      2.2 การรับและส่งใบสมัครเข้าประกวดสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

               2.2.1 สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 0 - 7431 – 7176 ต่อ 106

               2.2.2 ส่งใบสมัครผ่านทาง G-mail: Pattanafba@gmail.com โดยใบสมัครจะต้องส่งถึง                ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 0 - 7431 – 7176 ต่อ 106

     2.3 ระยะเวลายื่นใบสมัคร  สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -  15  กุมภาพันธ์ 2562

     2.4 ค่าสมัคร 200 บาท  

               2.4.1 ชำระเงิน พร้อมยืนใบสมัครด้วยตนเอง

               2.4.2 กรณีส่งใบสมัครผ่านทาง G-mail ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขา มทร.ศรีวิชัย       

                           เลขที่บัญชี 981-5-40023-1 คุณณรงค์กร ศรีสวัสดิ์

                   หมายเหตุ กองประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :  1. สำหรับชุดทำงาน ชุดสูท ชุดราตรี และชุดความสามารถพิเศษที่ใช้ในการประกวด ผู้สมัครต้องจัดหามาด้วยตนเอง

                 2. ผู้ประกวดสามารถสะพายแถบประชาสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ได้  

                 3. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิทธิ์ขาด จะทักท้วงหรือคัดค้านมิได้

                 4. กองประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการจับหมายเลขของผู้เข้าประกวดเอง

                 5. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะไม่ต้องแจ้งให้ผู้ประกวดทราบ

 

3.  รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด

  • ชนะเลิศ Mr. & Miss Business 2019          

จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท มงกุฎ พร้อมสายสะพาย และถ้วยรางวัล

  • รองชนะเลิศ Mr. & Miss Business 2019 อันดับ 1      

จะได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยรางวัล   

  • รองชนะเลิศ Mr. & Miss Business 2019 อันดับ 2      

จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยรางวัล

  • ตำแหน่ง "Popular Vote "                        

จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 

 

4.  วัน เวลา และสถานที่รายงานตัวผู้เข้าประกวด           

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  รายงานตัว เวลา 17.00 น.- 17.30 น. เพื่อซักซ้อมก่อนขึ้นเวที  ณ เวทีสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

 

 

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Thursday, 24 January, 2019 - 15:45