• ภาษาไทย
    • English

เชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังการนำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล เชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังการนำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหน่วยงาน รวมถึงแผนการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Date: 
Tuesday, 12 February, 2019 - 13:30