• ภาษาไทย
    • English

เชิญเข้าอบรมสัมนา

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเรียนเชิญ่ทานและบุคลากรในสังกัดเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตร "วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหารการเงิน ในส่วนราชการ"

2. หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงิน ของส่วนราชการ"

3. หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาตาม พ.ร.บ. พัสดุ พ.ศ. 2560"

4. หลักสูตร "เทคนิกการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

5. หลักสูตร "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี 2562"

6. หลักสูตร "การตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Tuesday, 5 March, 2019 - 14:30