• ภาษาไทย
    • English

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ฉบับ

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี แจ้งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ฉบับดังนี้

1. เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำนงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 ฉบับ

2. เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Tuesday, 12 March, 2019 - 10:30