• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (ศธ0584/236)

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนัสือมายังคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เรื่อง การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธีการ" จำนวน 1 ฉบับ

2. หนังสือสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9 จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!

Date: 
Tuesday, 9 April, 2019 - 15:00