• ภาษาไทย
    • English

แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 328/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 ฉบับ 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 9 April, 2019 - 15:30