• ภาษาไทย
    • English

เข้าเยี่ยมชม A.P.K. Group

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท A.P.K. Furnishing Parawood Co.,Ltd และ บริษัท A.P.K. Green Energy Co.,Ltd โดยได้รับเกียรติจากคุณอัญชลี ตันพานิชรัตนกุล และ คุณประสิทธิ์ ตันพานิชรัตนกุล รองกรรมการผู้บริหาร A.P.K. Group เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานจริง ณ สถานประกอบการ

Date: 
Friday, 14 February, 2020 - 09:15