• ภาษาไทย
    • English

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

รายละเอียด: 

งานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564 วิทยากรโดย ดร.ปรเมษฐ์  ชุ่มยิ้ม วิทยากรบรรยายและที่ปรึกษา (Coaching and Mentoring) ด้าน Design Thinking for Strategy, Product and Service Innovation ให้กับองค์กร สถาบัน มหาวิทยาลัย และชุมชนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของการออกแบบรวมไปถึงรากฐาน นิยาม และทัศนคติของการคิดเชิงออกแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการแนวคิดของการออกแบบโดยใช้มนุษย์เป็นแก่นกลาง (Human Center Design) และเพื่อพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้ผู้สอนเป็น SMART TEACHER

รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Friday, 27 August, 2021 - 13:45