• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจ

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียด: 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจ ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้ร่วมรับรู้ และร่วมทำงานโดยมีหลักในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงอันนำไปสู่การพัฒนาคณะฯ ได้อย่างยั่งยืน และสร้างความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคณะฯ ไปในทิศทางที่มีศัก