• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บริการวิชาการโครงการ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วยศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 5889 คณะบริหารธุรกิจออกบริการวิชาการโครงการ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วยศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ กิจกรรมย่อยที่2 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใบชาขลู่ชนิดแห้งและน้ำจากใบชาขลู่ ชุมชนท่าเมรุ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

Date: 
Wednesday, 20 January, 2016 - 15:15