• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

สรุปโครงการสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าแข็ง

ในวันที่ 1 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมเสวนาสรุปและทบทวนผลการดำเนินโครงสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา ปี4 และจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา ปี5 ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา โดยคณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนชัยมงคลวิทย์เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ภานุพร เต็มพระสิริ

 

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/คณะบริหารธุรกิจ

Date: 
Tuesday, 5 April, 2016 - 14:45