Get Adobe Flash player

ในวันที่ 1 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมเสวนาสรุปและทบทวนผลการดำเนินโครงสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา ปี4 และจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา ปี5 ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา โดยคณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนชัยมงคลวิทย์เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ภานุพร เต็มพระสิริ

 

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/คณะบริหารธุรกิจ

Date: 
Tuesday, 5 April, 2016 - 14:45

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์