• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการและการผลิตตำรา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการและการผลิตตำรา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้คณาจารย์ในคณะบริหารธุระกิจ มีแนวทางและหลังปฎิบัติในการผลิตตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

Date: 
Thursday, 8 September, 2016 - 14:00