Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการและการผลิตตำรา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้คณาจารย์ในคณะบริหารธุระกิจ มีแนวทางและหลังปฎิบัติในการผลิตตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

Date: 
Thursday, 8 September, 2016 - 14:00

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์