• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม

เมื่อวันที่ 18 มกราคา 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรม "ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับชุมชนเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งในการลงนามนี้ จะมีระยะเวลากำหนดความร่วมมือกับชุมชน เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่ง คณะบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ลงนามข้อตกลงนี้เช่นกัน ซึ่ง การลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ กับ ชุมชนบ่อปาบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

Date: 
Wednesday, 18 January, 2017 - 16:45