Get Adobe Flash player

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาปาฐกถา หัวข้อการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ และเข้ามอบเงินกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ณ โรงแรมหรรษา เจบี ในการนี้ มทร.ศรีวิชัยได้รับเกียรติ จาก สสว. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการStart up 2559 ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน นำโดย ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส และเจ้าหน้าที่โครงการ น.ส.มัลลวีร์ บัวทอง พร้อมด้วยผู้ประกอบการ "น้ำพริกสาวใต้" นางสาวนิสารัตน์ ลอยลิบ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานจากโครงการ Start up 2559 ต่อท่านนายกรัฐมนตรี ในการนี้ได้นำแสดงผลิตภัณฑ์น้ำฝรั่งคุณหญิง และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวร่วมแสดงต่อท่านนายกรัฐมนตรี โดยท่านนายกได้มีความสนใจชุดน้องหมาน้องแมว และสั่งซื้อสินค้าชุดน้องหมา จำนวน 3 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ Start Up

 

ประมวลภาพ

Date: 
Monday, 5 June, 2017 - 15:45

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์