• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หลักสูตรที่เปิดสอน

            ในปัจจุบันทางคณะฯได้จัดการศึกษาอยู่ใน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยระดับปริญญาตรีเปิดสอนใน 5 สาขา ดังนี้
1. สาขาการบัญชี
2. สาขาการตลาด
3. สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4. สาขาการจัดการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ
          -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
          -กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
          -กลุ่มวิชาการจัดการสำนักงาน
          -กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5.สาขาการเงิน
ระดับปริญญาโทเปิดสอน 1 สาขา  คือ  สาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กลุ่มเป้าหมายของคณะฯ ที่ให้บริการ ได้แก่
1. นักเรียน/นักศึกษา
          1.1 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          1.2 นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
          1.3 นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
2. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
3. บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
4. บุคลากรในส่วนปกครองท้องถิ่น
5. หอการค้าต่าง ๆ