คู่มือนักศึกษา ดาวน์โหลด
แบบคำร้องนักศึกษาดาวน์โหลด
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าแบบฟอร์มบันทึกกิจกรมมจิตอาสา(กยศ)
แบบฟอร์มแจ้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบฟอร์มใบคำร้องขอใบแสดงผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบฟอร์มนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบ
แบบฟอร์มบันทึกการทำกิจกรรมจิตอาสา (บังคับ)
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาปีการศึกษา-2566 
เอกสารประกอบ IC3                         Download
เอกสารเพิ่มเติม IC3     ComFund-Slide-Win10-TH  
ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยระบบ QR codeDownload
งานวิชาการแบบคำร้องขออนุมัติแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(สำหรับนักศึกษาใหม่)     
แบบขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
(สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)
สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ    แบบการเสนอเรื่องเพื่อจัดระเบียบวาระการประชุม
การจัดการองค์ความรู้  ปีการศึกษา 2560
1.ด้านการบริหารจัดการ
2.ด้านผลิตบัณฑิต
3.ด้านวิจัย
ปีการศึกษา 2561
1.ด้านการบริหารจัดการ
2.ด้านผลิตบัณฑิต
3.ด้านวิจัย
ปีการศึกษา 2562
1.ด้านการบริหารจัดการ
2.ด้านผลิตบัณฑิต
3.ด้านวิจัย 
ปีการศึกษา  2563
1.ด้านการเรียนการสอน
2.ด้านวิจัย
งานนโยบายและแผน>>>>> คลิ๊ก <<<<<
กิจกรรม 5ส Plus>>>>> คลิ๊ก <<<<<
เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร1 เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และอื่นๆ
2 ก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 2552
2 ข แนวทางปฏิบัติตาม TQF 2554
2 ค ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 2558
2 ง ผลลัพธ์การเรียนรู้และ Cur.Map 2560
2 จ กรอบ NQF กท.ศึกษาธิการ 2560
2 ฉ New Programme Specification (มคอ.2)
3 ก การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2558
3 ข การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2561
4 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 2556
5 แนวทางส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 2561
6 มาตรฐานอุดมศึกษา 2561
7 ก เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 2560
7 ข การกำหนดชื่อสาขาวิชา-ตำแหน่งวิชาการ 2561
8 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉ. 2558-2561
9 A AUN-QA Program-level V.3 2015
9 B AUN-QA Institutional-level V.2 2016
PgmMngStandard 20190328-29 send
งานหลักสูตร1. 2563-แนวปฏิบัติฝึกงานและสหกิจศึกษา
2. 2563-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. Cur01-เอกสารแนวคิดหลัก 
4. Cur02-แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง 
5. Cur03-รายการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร-มคอ2
6. Cur04-ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละภาคการศึกษา 
7. Cur05-ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร-เปลี่ยนแปลงอาจารย์
8. Cur05-ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร-เปลี่ยนแปลงอื่น-ๆ 
9. Cur06-การปิดหลักสูตร
10. แบบร่าง-มคอ.2
11. ประกาศ-เรื่อง-แนวปฏิบัติในการเขียนจำนวนหน่วยกิต
การเงินและเบิกจ่ายขั้นตอนปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย
ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบขอรับคำปรึกษาการเงินและเบิกจ่าย
หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น
แบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษา HomeroomDownload
ดาวน์โหลด RUTS คณะบริหารธุรกิจDownload