• ภาษาไทย
    • English
EDUCATION
AWARD
FACILITIES

กรรมการประจำคณะ

ทำเนียบกรรมการประจำคณะ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์

ประธานกรรมการประจำคณะ

                 

         

           

           

        

นายชัยวุฒิ  บุญวิวัฒนาการ นายชิต  สง่ากุลพงศ์  นายกวิศพงษ์  สิริธนนนท์สกุล รศ.ดร.พรรษมน  บุษบงษ์
กรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
       
       
       
ผศ.ดร.เบญลักษณ์ เข้มคุ้ม อาจารย์ชัยนันท์ปัญญาวุทโส  อาจารย์พลอยกนก  ขุนชำนาญ ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่
กรรมการประจำคณะ กรรมการประจำคณะ กรรมการประจำคณะ กรรมการประจำคณะ
       
อาจารย์สุริยา  นิตย์มี ผศ.พศิกา  ชำนาญเวชกิจ อาจารย์รัตนา  พัฒโน อาจารย์รักขิฎา  เอี่ยมวิจารณ์ 
กรรมการประจำคณะ  กรรมการประจำคณะ  กรรมการประจำคณะ  กรรมการประจำคณะ 
       
   
ผศ. นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต  อาจารย์ธันยาภรณ์  อริยะเศรณี    
กรรมการประจำคณะ กรรมการประจำคณะ    
       
 
 ภาณุพร   เต็มพระสิริ  นลินรัตน์  คลังธารชูสิน   กิติต์ธัญญา  ติ้นไล่เดชาวัฒน์  
เลขานุการกรรมการประจำคณะ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประจำคณะ  ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประจำคณะ