Get Adobe Flash player

โครงการต่างๆ ด้านการทำนุศิลปวัฒนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม สู่ไทยแลนด์ 4.0

 

ภาพกิจกรรม

โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการวันไหว้ครู ประจำปี 2559

     

โครงการ "วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559"
(นักศึกษาภาคสมทบ)

กิจกรรมประกวดดาวเดือน คณะบริหารธุรกิจ
FBA FRESHY NIGHT 2016 :
สุวรรณภูมิแผ่นดินทอง

โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ 2559

     

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมวลภาพ "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017"

สืบสานการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ ครั้งที่ 2

     


 

วีดีทัศน์

     
     
     

 

 

ผลงานนักศึกษา

   
   
   

 

 

 

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์