Get Adobe Flash player

โครงการต่างๆ ด้านการทำนุศิลปวัฒนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม สู่ไทยแลนด์ 4.0

โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้  อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

 

ภาพกิจกรรม

โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการวันไหว้ครู ประจำปี 2559

     

โครงการ "วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559"
(นักศึกษาภาคสมทบ)

กิจกรรมประกวดดาวเดือน คณะบริหารธุรกิจ
FBA FRESHY NIGHT 2016 :
สุวรรณภูมิแผ่นดินทอง

โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ 2559

     

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมวลภาพ "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017"

สืบสานการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ ครั้งที่ 2

     


 

วีดีทัศน์

     
     
     

 

 

ผลงานนักศึกษา

   
   
   

 

 

 

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์