ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

dean

ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 


อาจารย์ทีปกรณ์ นฤมาณนลินี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


อาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ผศ.กมลพร วรรณชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

 


ผศ. ดร. พิเชษฐ์ พรหมใหม่
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร
ผู้ช่วยคณบดี


 

       


 


 

ผศ.ชัญญภัทร อำพันสุขโข

ผู้ช่วยคณบดี


ผศ.ปรัศนีย์ กายพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี

       
   


อาจารย์รัสมนต์ ยุระพันธ์ุ

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์พัชรี ทิพย์ประชา 

ผู้ช่วยคณบดี

   
   


ผศ.ชิดชนก มากเชื้อ
หัวหน้าสาขาการบัญชี


ผศ. ดร. วัลลภา พัฒนา
หัวหน้าสาขาการตลาด

jatuporn.JPG
อาจารย์จตุพร จิรันดร

หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ


อาจารย์ธันยพร อริยะเศรณี  
หัวหน้าสาขาการจัดการ