• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาบัญชี


1.ชื่อหลักสูตร
       1.1  ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาการบัญชี
       1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Accountancy Program in Accounting
2.ชื่อปริญญา
      2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย บัญชีบัณฑิต
      2.2  ชื่อย่อภาษาไทย บช.บ.
      2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy
      2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Acc.
3.เว็บไซต์สาขาการบัญชี http://acc.bba.rmutsv.ac.th

 

สาขาการตลาด


1.ชื่อหลักสูตร
       1.1  ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาการตลาด
       1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration  Program in Marketing
2. ชื่อปริญญา
      2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
      2.2  ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.บ. (การตลาด)
      2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of  Business Administration (Marketing)
      2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Marketing)
3.เว็บไซต์สาขาการตลาด http://mkt.bba.rmutsv.ac.th

 

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


1.   ชื่อหลักสูตร
       1.1  ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
       1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Business Information System
2.   ชื่อปริญญา
      2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
      2.2  ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
      2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Business Information System)
      2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A (Business Information System)
3.เว็บไซต์สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  http://bis.bba.rmutsv.ac.th

 

สาขาการจัดการ

สาขาการจัดการ มี 2 หลักสูตรวิชา ประกอบด้วย

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

1.ชื่อหลักสูตร
       1.1  ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการ
       1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration  Program in Management
2.ชื่อปริญญา
      2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
      2.2  ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.บ. (การจัดการ)
      2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Management)
      2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Management)
3.กลุ่มวิชาในสาขาการจัดการ
      - กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
      - กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
      - กลุ่มวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
      - กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการการเงิน

1.ชื่อหลักสูตร
       1.1  ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการเงิน
       1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration  Program in Finance
2.ชื่อปริญญา
      2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
      2.2  ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.บ. (การเงิน)
      2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Finance)
      2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Finance)

3.เว็บไซต์สาขาการจัดการ  http://mgt.bba.rmutsv.ac.th

 

สาขาการจัดการธุรกิจกลางและขนาดย่อม

1.ชื่อหลักสูตร
       1.1  ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
       1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program in Small and Medium Enterprises Management
2.เว็บไซต์สาขาการจัดการธุรกิจกลางและขนาดย่อม http://mba.bba.rmutsv.ac.th

 

วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร