• ภาษาไทย
    • English

ผู้สนใจศึกษาต่อ

คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์โควตา ประจำปีการศึกษา 2559

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือดนักศึกษาโคตาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดีและกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือดนักศึกษาโคตาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

(คลิ๊กตามสาขาวิชาที่ได้สมัครไว้)

คณะบริหารธุรกิจ โคตาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี และกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในระบบโควตา ประเภทเรียนดี และกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ h

คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กิจกรรมดี เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวโควตา เรียนดี สาขาการตลาด สาขาการจัดการและระบบสารสนเทศ         Download

คณะบริหารธุรกิจรับสมัครนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรีประจำปี ๒๕๕๘

คณะบริหารธุรกิจรับสมัครนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรีประจำปี ๒๕๕๘ มี 2 ประเภทได้แก่ โควต้าเรียนดี และกิจกรรมดี สนใจ  Download

 

คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายวิชาสอบข้อเขียนนักศึกษาโควตา สาขาการบัญชี

หลักสูตร 4 ปี จำนวน 30 ข้อ เวลา 50 นาที

1.ภาษาอังกฤษ

2.คณิตศาสตร์

3.ภาษาไทย

หลักสูตร เทียบโอน 30 ข้อ เวลา 50 นาที

1.บัญชีสินทรัพย์

    - หนี้สิน

    - ส่วนของเจ้าของ

2.บัญชัีต้นทุน

หมายเหตุ

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2557 ประเภทเรียนดี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับสมัครนักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2557 ประเภทเรียนดี

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556

คุณสมบัตินักศึกษาโควตา ประเภท เรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557