• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย

 

เชิญเข้าร่วมโครงการ "ตามรอยศรีวิชัย"

สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ "ตามรอยศรีวิชัย" ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมได้ใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 63205 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

จำหน่ายเสื้อโปโล RUTS

ฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งมายังหน่วยงาน เรื่อง การจำหน่ายเสื้อเหลืองโปโล RUTS ราคาตัวละ 270 บาท สามารถซื้อได้ที่ ฝ่ายกิจการพิเศษ ตึก สำนักงานอธิการบดี โทร. 074-317197

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ใน 6 โครงการ รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1.หลักสูตรการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

กำหนดวันหยุดราชการประจำปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี มาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/ว65)

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/ว65) 3 ฉบับดังนี้

1.หนังสือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/538)

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/538) ดังนี้

1. สำเนาหนังสือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ Current Applied Science and Technology เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด(ศูนย์อบรมไอทีเซอร์) ขอเชิญเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร

1. หลักสูตร MICROSOFT EXCEL 2013 สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจเรื่อง "ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียน"

สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อตอบแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาร

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิคศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ