• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

สจป.สอธ. 036/2563 ลงวันที่ 7/7/2020 จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถึง บธ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM's Work-based Education Forum#10

สจป.สอธ. 036/2563 ลงวันที่ 7/7/2020 จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถึง บธ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM's Work-based Education Forum#10

อว 0655/506 ลงวันที่ 16/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรณีขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

อว 0655/506 ลงวันที่ 16/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรณีขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

อว 0655/492 ลงวันที่ 13/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ฉบับ

อว 0655/492 ลงวันที่ 13/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ฉบับ

อว 0655.01/528 ลงวันที่ 16/7/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อว 0655.01/528 ลงวันที่ 16/7/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อว 0655/ว 13 ลงวันที่ 17/7/2020 จาก กบค ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

อว 0655/ว 13 ลงวันที่ 17/7/2020 จาก กบค ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

อว 0655/513 ลงวันที่ 17/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

อว 0655/513 ลงวันที่ 17/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

อว 0655/500 ลงวันที่ 15/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน 2 ฉบับ

อว 0655/500 ลงวันที่ 15/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน 2 ฉบับ

อว 0655/497 ลงวันที่ 14/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

อว 0655/497 ลงวันที่ 14/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

อว 0655/496 ลงวันที่ 14/7/2020 จาก กบค ถึง บธ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

อว 0655/496 ลงวันที่ 14/7/2020 จาก กบค ถึง บธ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

อว 0655/491 ลงวันที่ 13/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง

อว 0655/491 ลงวันที่ 13/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง