• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู็ที่เกษียณอายุราชการ "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานโถง อาคาร 58 สำนักงานคณะศิลปศาสตร์

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ทรัพยากรทางทะเลริมชายฝั่ง

 

โครงการอบรมป้องกันสาธารณภัย

 

 

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองคลัง 3 ฉบับ (ศธ 0584/668)

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ

รับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ กองแผนนโยบายและแผน (http://plan.rm

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแค่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแค่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

เปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ากวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2561

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/659)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ของส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน