• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีเงินได้ปฎิบัติให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือ ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีเงินได้ปฎิบัติให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร 

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอส่งประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอส่งประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการต่างๆ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่7 หัวข้อ "Digital Transformations" ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุม

การจัดตั้งทุนหมุนเวียนและรายละเอียดการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือของกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจัดตั้งทุนหมุนเวียนและรายละเอียดการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนท่านส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้

1.การคิดอย่างเป็นระบบในยุค 4.0 (ฝึกปฎิบัติ) รุ่นที่ 1-2

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 4 ฉบับ (ศธ 0584/ว 82)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแจ้งเวียน ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้

ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 ฉบับ