• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

อว 2655.13/180 ลว14/2/63 เรื่อง ขอส่งสำเนาขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์

อว 2655.13/180 ลว14/2/63 เรื่อง ขอส่งสำเนาขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว 67.49/ ว 81 ลว30/01/63 เรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2563

อว 67.49/ ว 81 ลว30/01/63 เรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2563

รายละเอียด เอกสารแนบ

คพ. 54/2562 ลว6/2/63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาและการรับสมัครทุนอุกหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คพ. 54/2562 ลว6/2/63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาและการรับสมัครทุนอุกหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด เอกสารแนบ

สดท.2563/004 ลว20/1/63 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

สดท.2563/004 ลว20/1/63 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว 0602.17/6 3017 ลว26/12/62 เรื่องเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

อว 0602.17/6 3017 ลว26/12/62 เรื่องเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว 0655/63 ลว5/2/63 หนังสือประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ

อว 0655/63 ลว5/2/63 หนังสือประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว 0645/549 ลว23/1/63 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริกสรวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักสูตร "วิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง" รุ่นที่ 2

อว 0645/549 ลว23/1/63 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริกสรวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักสูตร "วิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง" รุ่นที่ 2

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว 8128/ว1170 ลว10/10/62 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

อว 8128/ว1170 ลว10/10/62 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อว 8205.07/ว. 122 ลว20/01/63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก

อว 8205.07/ว. 122 ลว20/01/63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว 0655/ว4 ลว4/02/63 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ฉบับ

อว 0655/ว4 ลว4/02/63 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียด อกสารแนบ